چقدر ترانه بخوانم         ونشنيدي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چقدر بخندم                 و ندانستي

چقدر خميازه ي ممتد فرصتي را نگاه كنم

كه فاصله ها دورتر مي شوند

كه رفته اي

 

/ 0 نظر / 2 بازدید