هيچكس قرباني هيچ چيز نيست ما دست و پا بسته ي چيزهايي هستيم كه يك زماني دوستش داشته ايم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 2 نظر / 4 بازدید
میخ

سلام! کسی دنبالت کرده! اين همه آپ در روز رکوردی است برای خودش!

میخ

غافلگيری از زندگی نيست از ذهنی است که زندگی از عينک آن ديده می شود!