اگر گلِ کامل (علی باباچاهی)

از ممنوعیت هایی که درچاه ریخته اند

گلی سرزده که دست زدن به آن ممنوع است

چرایش را خدایی می داند که خوردن زهر و تف کردن -

                                              عسل را قدغن کرده

و برای میتِ گل سرخ هم حرمت خاصی قائل است

پس آزادی سر در آوردن از عمق چاه هم نیست

حتی اگر اسم تو را گل کامل گذاشته باشند

به دست های من هم ضربدری کوبیده اند که

                                    دست درازی به دامنِ خدا ممنوع

تضرع ِ به درگاه گل ممنوع

و بوییدن گلی که فقط برای من از چاه سردرآورده    ممنوع

و دراز کشیدن وسط ممنوعیت گل   ممنوع

کاش ممنوع نبودیم ِ ما ممنوع نبود .

/ 0 نظر / 3 بازدید