بر خاطر ما گرد ملالی ننشيند

آيينه ی صبحيم غباری نپذيريم

ما چشمه ی نوريم بتابيم و بخنديم

ما زنده ی عشقيم نمرديم و نمیريم

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
d...

عشق را آتشيست که گر نسوزاند.... یقین که آتش آتش نيست... که در سوزانی عشق هیچ ترديدی نيست... موفق باشید و همیشگی...