خبر صبحگاهی

خبر ۸۰٪ پرندگان تهران به دليل آلودگی از اين شهر رفتند

تفسير خبر :آن ۲۰ ٪ بقيه هم حتما مرده اند و گرنه آنها هم می رفتند

/ 2 نظر / 2 بازدید
eman

سلام/ خوبی شما/ نوشته های جالبی بود/ دوباره مزاحم می شيم/ خوش باشی...

afshin

ای کاش من هم پرنده بودم/ .... پر می گشودم