تو به شيوه ي خودت و براساس آنچه خودت فكر مي كني مرادوست داري منهم همينطور اما كدام شيوه به علت اصلي دوست داشتن هاي ما نزديك تر است؟اين حتما سوال زياد مهمي نيست كه اين همه آدم روي اين كره خاكي دارند هي مي نويسندو هيچكدام هم حرف هم را نمي فهمند وفقط گاهي وقت مي كنند كه سركي به آن طرف مرز هاينا آشنا بكشند و بعد خسته برگردند به همان نقطه اي كهخوب شد كه آشنايي با تو مرا از غربت اين شهر نجات دادهاست . لا اقل دوجا در اين شهر درندشت هست كه براي من غريبه نيست خيابان تخت جمشيدبا دستكش هاي سفيد تو كه براي پيدا كردن من دست تكان مي دهند و سالن سينما عصر جديدكه مطمئنم تو در صندلي كناري نشسته اي هر چند هر از گاهي سرم را مي گردانم و نگاهتمي كنم تا مطمئن بشوم آنوقت خنده دار است كه فيلم سكانس هايش مي شود ...ديشب با باتو ديدم .....تو.....من كه كار خلافي نكردم حاج آقا .....تو......من فقط مي خوامخودم باشم ....تو تا آخر ماجرا.... نگران نشو اينها عوارض پرواز يك پروانه يرنگارنگ مكزيكي است كه دلش مي خواهد پر بزند برود تا قونيه كه صبح يكدفعه از راهروهاي اداره نكبت گرفته ما سر در آورد.راستي مي داني پروانه هاي كوير قشنگترين پروانههاي دنيا هستند . به افتخار بوي اسپند هورا. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید