مولا ناي من در قونيه ي تو سماع مي كند . اين سفرها همه بهانه است تا ادراك شمس، تبريز وطن همه ي ماست
 
شيخ گفت : عرصه سخن بس دراز است و فراخ!
هركه خواهد گويد چندان كه خواهد!
گفتم : عرصه سخن بس تنگ است! عرصه ي معني فراخ است
از سخن پيش تر آ 
 تا فراخي بيني و عرصه بينی
/ 0 نظر / 2 بازدید