یک شعر پست مدرن آبدار با دورچین اسمایلی

قلبدیروز اینطوری بودملبخند

امروز اینطوریسبزدل شکستهگریه

فردا شاید اینطوریدلقک یا شیطان

به هر حال هر چه که باشم

یک نکته به خاطر قاب ظرف بلوری که شکست بماند

هیچ ماهی قرمزی در گذر زمان آدم نشده است.

/ 2 نظر / 3 بازدید
ایلیاد

سال نو مبارک[گل]