سكوت براي من حريم ا ست . نمي خواهم ديده شوم .برايم خط ونشان نكشيد اين راه هزار بار از دست هاي من به پرتگاه سقوط كرده است . دلم مي لرزد . براي تمام چيز هايي كه مي توانم دوست بدارم . حتي هركدام حتي هيچ كدام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 2 بازدید