و آهنگ روز

تلاش شکفتن

علفی از خاک سر بر می آورد

نگاه افتاب و لرزش خستگی

به زندگی نگاه می کنم

و لحظه ای که تار عنکبوت در باد تاب می شود

هیهات بهاری که می گذری

شاخه های خشک باران خواسته اند

افتاب کافی نیست

قامتم زیادی بلند است در برابر باد

خم می شومتا روز بگذرد

تو هم حتی توهم

/ 2 نظر / 3 بازدید
ايلياد

فعلاْ اينجا اول شم نظرم رو تو پست بالائی ميزارم

ايلياد

کاش پهنای شانه ات نيز به بلندای قامتت باشد.