نقدی از آقای شمس آقا جانی در سایت فروغ روی يکی از نوشته های من گذاشته شده است که ضمن تشکر فراوان به خاطر توجه مو شکافانه ای که به اين متن شده است لازم می دانم به مسئله ی ناديده مانده ای اشاره کنم . اين متن برای من يک متن نوشتاری از همان سياق نامه هايی به نشانی هيچ کجا است  در واقع اين مجموعه نثرهای فکر شده ی من هستند که با تقطيع نوشته می شوند و به صورتی پيش شعر هايی هستند که هر از گاهی تجربه می کنم . با اين همه از شروع  اين کارگاه خوب در سايتی که به طريقی منزل ادبی من در دنياي مجازي  به حساب می آيد بسيار خوشحالم .

/ 0 نظر / 3 بازدید